સર્જરી પેઈનલેસ જ નહીં પણ થાઈરોઈડની સર્જરી તો હવે સ્કારલેસ થઇ ગઈ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે; હવે થાઈરોઈડની સર્જરીમાં કોઈ પણ પ્રકારના ડાઘ કે ઘાના નિશાન રહેતા નથી. જેમાં તે બીજા દિવસથી જ નોર્મલી રોજના કામ કરી શકે છે. તથા હોસ્પિટલમાં પણ વધુ દિવસો રોકાવુ પડતું નથી. કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ હોય તો ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં આવો અહીં ફક્ત સારવાર નહિ કાળજી પણ મળશે.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

સર્જરી પેઈનલેસ જ નહીં પણ થાઈરોઈડની સર્જરી તો હવે સ્કારલેસ થઇ ગઈ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે; હવે થાઈરોઈડની સર્જરીમાં કોઈ પણ પ્રકારના ડાઘ કે ઘાના નિશાન રહેતા નથી. જેમાં તે બીજા દિવસથી જ નોર્મલી રોજના કામ કરી શકે છે. તથા હોસ્પિટલમાં પણ વધુ દિવસો રોકાવુ પડતું નથી. કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ હોય તો ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં આવો અહીં ફક્ત સારવાર નહિ કાળજી પણ મળશે.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

સર્જરી પેઈનલેસ જ નહીં પણ થાઈરોઈડની સર્જરી તો હવે સ્કારલેસ થઇ ગઈ છે. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટરના ડૉ.સિદ્ધાર્થ શાહ કહે છે; હવે થાઈરોઈડની સર્જરીમાં કોઈ પણ પ્રકારના ડાઘ કે ઘાના નિશાન રહેતા નથી. જેમાં તે બીજા દિવસથી જ નોર્મલી રોજના કામ કરી શકે છે. તથા હોસ્પિટલમાં પણ વધુ દિવસો રોકાવુ પડતું નથી. કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ હોય તો ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર માં આવો અહીં ફક્ત સારવાર નહિ કાળજી પણ મળશે. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0