શું થયું છે? તકલીફ થાય છે? મોઢામાં ચાંદા પડવા, ગલોફામાં લાલ કે સફેદ રંગના ડાઘા પડવા, મોં ની દુર્ગંધ, દાંતનું ઢીલું પડવું. બીજા લક્ષણો કે જો આમાંનુ કોઈ પણ લક્ષણ જણાય તો પરેશાન ના થશો, યોગ્ય સારવાર કરાવો, જેટલું વહેલું નિદાન એટલી વહેલી સારવાર. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કરી રહ્યું છે કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન. તો તમે પણ તમારી માટે જોડાઓ. પોતાને અને આસપાસના લોકોને બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

શું થયું છે? તકલીફ થાય છે? મોઢામાં ચાંદા પડવા, ગલોફામાં લાલ કે સફેદ રંગના ડાઘા પડવા, મોં ની દુર્ગંધ, દાંતનું ઢીલું પડવું. બીજા લક્ષણો કે જો આમાંનુ કોઈ પણ લક્ષણ જણાય તો પરેશાન ના થશો, યોગ્ય સારવાર કરાવો, જેટલું વહેલું નિદાન એટલી વહેલી સારવાર. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કરી રહ્યું છે કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન. તો તમે પણ તમારી માટે જોડાઓ. પોતાને અને આસપાસના લોકોને બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

શું થયું છે? તકલીફ થાય છે? મોઢામાં ચાંદા પડવા, ગલોફામાં લાલ કે સફેદ રંગના ડાઘા પડવા, મોં ની દુર્ગંધ, દાંતનું ઢીલું પડવું. બીજા લક્ષણો કે જો આમાંનુ કોઈ પણ લક્ષણ જણાય તો પરેશાન ના થશો, યોગ્ય સારવાર કરાવો, જેટલું વહેલું નિદાન એટલી વહેલી સારવાર. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કરી રહ્યું છે કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન. તો તમે પણ તમારી માટે જોડાઓ. પોતાને અને આસપાસના લોકોને બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0