ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો.

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે; પાણી પહેલા પાળ બાંધો. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કેન્સર જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં ડૉ.દીપેન પટેલ કહે છે; ટોબેકો – આલ્કોહોલ કે કોઈ પણ વ્યસન ના કરવું. જો વ્યસન હોય તો દર મહીને જાતે જ મોંની તપાસ કરવી તથા રેગ્યુલર ચેકઅપ કરાવવુ જોઈએ. પ્રોપર શાકભાજી અને ખોરાક લેવો જોઈએ. ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર કહે છે; પોતે બચો પોતાની સંભાળ રાખો અને આસપાસના લોકોને પણ બચાવો. #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0