હવે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર, અમદાવાદની કેન્સરના રોગોની ઓ.પી.ડી. આણંદ અને ગાંધીનગર ખાતે! ડૉ. નહુષ ટહિલિયાણી MD, DM (મેડિકલ ઓન્કોલૉજી અનેહિમેટોલૉજી) તમામ પ્રકારની કીમોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી અને આધુનિક "ઇમ્યુનોથેરાપી"ના નિષ્ણાંત

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital
હવે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર, અમદાવાદની કેન્સરના રોગોની ઓ.પી.ડી. આણંદ અને ગાંધીનગર ખાતે!

ડૉ. નહુષ ટહિલિયાણી
MD, DM
(મેડિકલ ઓન્કોલૉજી અનેહિમેટોલૉજી)
તમામ પ્રકારની કીમોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી અને આધુનિક

હવે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર, અમદાવાદની કેન્સરના રોગોની ઓ.પી.ડી. આણંદ અને ગાંધીનગર ખાતે!

ડૉ. નહુષ ટહિલિયાણી
MD, DM
(મેડિકલ ઓન્કોલૉજી અનેહિમેટોલૉજી)
તમામ પ્રકારની કીમોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી અને આધુનિક "ઇમ્યુનોથેરાપી"ના નિષ્ણાંત

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

હવે ઝાયડસ કેન્સર સેન્ટર, અમદાવાદની કેન્સરના રોગોની ઓ.પી.ડી. આણંદ અને ગાંધીનગર ખાતે! ડૉ. નહુષ ટહિલિયાણી MD, DM (મેડિકલ ઓન્કોલૉજી અનેહિમેટોલૉજી) તમામ પ્રકારની કીમોથેરાપી, ટાર્ગેટેડ થેરાપી અને આધુનિક "ઇમ્યુનોથેરાપી"ના નિષ્ણાંત #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0