ટેન્શન થઇ રહ્યું છે? કોઈ પણ જાત ના કેન્સરનું? મળો ડૉ. સુપ્રીત ભટ્ટ અને ડૉ. મિથુન શાહ ને. મોઢા અને ગળાના કેન્સરને લગતી તથા ઓન્કોલૉજી અને હિમેટોલૉજી માટેની ઓ.પી.ડી રીમ્સ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ, ઘોડાસર ખાતે. રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક : +919016050101

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital
ટેન્શન થઇ રહ્યું છે? કોઈ પણ જાત ના કેન્સરનું? મળો ડૉ. સુપ્રીત ભટ્ટ અને ડૉ. મિથુન શાહ ને. મોઢા અને ગળાના કેન્સરને લગતી તથા ઓન્કોલૉજી અને હિમેટોલૉજી માટેની ઓ.પી.ડી રીમ્સ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ, ઘોડાસર ખાતે.

રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક : +919016050101

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

ટેન્શન થઇ રહ્યું છે? કોઈ પણ જાત ના કેન્સરનું? મળો ડૉ. સુપ્રીત ભટ્ટ અને ડૉ. મિથુન શાહ ને. મોઢા અને ગળાના કેન્સરને લગતી તથા ઓન્કોલૉજી અને હિમેટોલૉજી માટેની ઓ.પી.ડી રીમ્સ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ, ઘોડાસર ખાતે.

રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક : +919016050101

#ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

ટેન્શન થઇ રહ્યું છે? કોઈ પણ જાત ના કેન્સરનું? મળો ડૉ. સુપ્રીત ભટ્ટ અને ડૉ. મિથુન શાહ ને. મોઢા અને ગળાના કેન્સરને લગતી તથા ઓન્કોલૉજી અને હિમેટોલૉજી માટેની ઓ.પી.ડી રીમ્સ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ, ઘોડાસર ખાતે. રજીસ્ટ્રેશન માટે સંપર્ક : +919016050101 #ZydusHospitals #ZydusCancerCentre #CancerCentre #CancerTherapy #CancerTreatment #Cancer #CancerousDiseases #BeatCancer #CancerAwareness #CancerDoctors #HealthCare #StayHealthy #ZydusCare #BestHospitalinAhmedabad #Ahmedabad #GoodHealth #CancerHospital

Let's Connect

sm2p0